Säännöt

Säännöt Muodonmuutoksia ry

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Muodonmuutoksia ja sen kotipaikka on Pälkäne.

2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tieteen popularisointia, sen elävöittämistä ja uudistamista sekä kehittää monitieteistä ja –taiteista toimintaa tieteen ja taiteen risteyskohdissa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

-  järjestää alaan kuuluvia näyttelyitä, seminaareja, konsertteja ja

koulutustilaisuuksia

-  harjoittaa alaan liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa

-  toimii yhteistyössä eri järjestöjen kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa esityksistään pääsylipputuloja, järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa kahvila- ja anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja jolla on halua ja kykyä toimia yhdistyksen tavoitteiden edistämiseksi.

Varsinaisten jäsenten lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, joilla on oikeus olla läsnä yhdistyksen kokouksissa, mutta joilla ei ole äänivaltaa. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansioituneet yhdistyksen toiminta-alueilla tai toimineet merkittävästi yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenet ovat äänivaltaisia.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus ja kunniajäsenet kutsuu vuosikokous.

Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Jos yhdistyksen jäsen jättää sääntömääräisen jäsenmaksun maksamatta eikä vaadittaessakaan sitä maksa, hänet voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi vuoden kuluttua siitä päivästä, jona jäsenmaksun eräpäivä oli.

4§ Hallitus
Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksessa voi olla 4-10 jäsentä, puheenjohtaja mukaan lukien. Hallitus voi kutsua ulkopuolisia toimihenkilöitä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja henkilöt, joille hallitus on erikseen myöntänyt henkilökohtaisen oikeuden, aina kaksi yhdessä.

6§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilit ja muut siihen liittyvät asiakirjat on toimitettava tilintarkastajille kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen vuosikokousta.

7§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettava jäsenille kirjallisena tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen päättämänä ajankohtana, kuitenkin viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

9§ Vuosikokous
Vuosikokouksen tehtävänä on käsitellä:

- Kokouksen avaus

- Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.

- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

- Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

- Tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon käsittely.

- Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

- Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksun suuruus.

- Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta.

- Kahden tilintarkastajan ja heille kahden varahenkilön valinta.

- Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksen käsittelyyn, pitää hänen se kirjallisesti toimittaa hallitukselle siten, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat sen tarkoitusta edistävään toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.